POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez serwis internetowy

www.medicalmentor.pl

Szanowny Użytkowniku naszego Serwisu,

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób, w jakim celu i w jakim zakresie gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskiwane przy korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej www.medicalmentor.pl oraz poszczególnych jej funkcjonalności (zwanej dalej: „Serwisem”). Omawia również Twoje prawa i możliwości wyboru.
 • Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest firma Medical Mentor Monika Świgoń z siedzibą we Wronczynku (62-010), ul. Pieczarkowa 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5552005848, REGON: 380492649, zwana dalej „Medical Mentor”.
 • Medical Mentor dokłada szczególnej staranności do poszanowania Twojej prywatności.
 • Kontakt dla wszystkich zagadnień dotyczących Polityki Prywatności możliwy jest pod adresem mail: biuro@medicalmentor.pl lub listownie pod adresem: Medical Mentor Monika Świgoń, ul. Pieczarkowa 15, 62-010 Wronczynek.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zbieramy podczas:

 • Rejestracji konta w Serwisie,
 • Realizacji transakcji sprzedaży usług szkoleniowych,
 • Korzystania z formularza kontaktowego,
 • Składania reklamacji,
 • Twojego kontaktu z przedstawicielem Medical Mentor.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • Tytuł naukowy,
 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby,
 • Numer NIP,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Historia transakcji (co i kiedy kupiłeś),
 • Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonałeś płatności,
 • Historia komunikacji z nami,
 • Reklamacje,
 • Udzielone zgody,
 • Dodatkowe informacje udzielone o sobie w korespondencji e-mail lub podane w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor,
 • Informacje o źródłach pozyskania Twoich danych,
 • Informacje o sposobie korzystania z naszego serwisu (jeżeli wyraziłeś zgodę na pliki cookies),
 • Numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem,
 • Dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł.

W Unii Europejskiej „dane osobowe” są zdefiniowane bardzo szeroko i odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących osoby fizycznej, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana na podstawie danych, które na jej temat przechowujemy lub na podstawie tych danych w połączeniu z inną informacją. Mogą do nich należeć dane dotyczące pracowników Firmy, jej klientów, pacjentów, udziałowców, kontrahentów lub kadr dostawców Firmy, gości odwiedzających obiekty Firmy lub użytkowników jej strony internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Zapewniamy Tobie m.in. możliwość zarejestrowania się w serwisie oraz udzielenie zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych zarówno drogą elektroniczną, jak i telefoniczną. Ponadto za pośrednictwem serwisu możesz się z nami komunikować, tak więc Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane w celu zapewnienia Tobie jak najlepszej obsługi – odpowiedzi na Twoje pytania, reagowanie na Twoje komentarze oraz składane reklamacje. Dodatkowo możemy przekazywać Tobie ważne powiadomienia dotyczące naszych warunków świadczenia usług i polityk.

 • Cele marketingowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, w szczególności do promowania naszej Firmy oraz jej produktów i usług. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane do naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu polepszenia jakości i odpowiedniości zawartości naszego Serwisu dla odwiedzających.

 • Cele sprzedażowe

Jeśli wyrazisz odrębną zgodę na przekazywanie Tobie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną, będziemy wykorzystywać Twój numer telefonu oraz Twój adres e-mail do komunikowania Tobie oferty naszych usług szkoleniowych.

W sytuacji, kiedy zdecydujesz się na zakup w naszym serwisie, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane do realizacji transakcji sprzedaży, a w szczególności do:

 1. Umożliwienia Tobie skorzystania z praw opisanych w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych,
 2. Wystawienia i przekazania Tobie dokumentów sprzedażowych,
 3. Realizacji płatności.
 • Badanie potrzeb i opracowywanie nowych produktów/usług

Możemy na przykład wykorzystać informacje o Tobie do udoskonalenia swoich produktów i usług oraz do opracowywania nowych produktów i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań, preferencji i potrzeb zawodowych.

 

Twoje prawa i możliwości wyboru:

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, masz:

 • Prawo dostępu do danych

Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO. Zgodnie z tym prawem masz możliwość uzyskania od nas informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Zgodnie z tzw. „prawem do bycia zapomnianym”, opisanym w artykule 17 RODO, masz prawo zażądać od nas usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. 

 • Prawo sprzeciwu

Na podstawie przepisu znajdującego się w artykule 21 RODO, masz prawo nie zgodzić się na to, aby Twoje dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”” – np. profilowania. W takim przypadku nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

 • Prawo do przenoszalności danych

W artykule 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą – prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Na Twoją prośbę mamy obowiązek przekazać Tobie komplet zgromadzonych danych na Twój temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Możesz później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich możesz z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:

 1. kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe,
 2. w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych,
 3. kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą,
 4. w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania przez Ciebie swoich danych osobowych. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać od administratora ich sprostowania.

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach, np.:

 1. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego,
 2. zapobieganie przestępczości,
 3. konieczność zapewnienia niezależności sądów,
 4. kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.

Wszystkie akty prawne, które w jakikolwiek sposób ograniczają prawa osób, których dane dotyczą, powinny szczegółowo informować o tym, dlaczego wprowadzone zostało dane ograniczenie.

Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych w związku z naszym gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem biuro@medicalmentor.pl, a zapytanie zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu ochrony prywatności i utrzymania bezpieczeństwa możemy podjąć kroki zmierzające do weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji.

Mechanizm cookies

Cookies to mały fragment tekstu, który strona internetowa wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Mechanizm możesz samodzielnie kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto na stronie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.
 • Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu.
 • Statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

 • Polityka Prywatności może ulec zmianie.

 • Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 r.