REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki świadczenia Usług Szkoleniowych organizowanych lub współorganizowanych przez firmę Medical Mentor Monika Świgoń (zwaną dalej: Medical Mentor).

Definicje

Na potrzebę niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – zespół zasad zawartych w niniejszym dokumencie dotyczący świadczenia Usług Szkoleniowych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – firma Medical Mentor Monika Świgoń z siedzibą we Wronczynku (kod pocztowy: 62-010), ul. Pieczarkowa 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5552005848, REGON: 380492649.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna (z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, tzw. konsumentów), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę na świadczenie Usługi Szkoleniowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu; Zamawiający lub/i osoba wyznaczona przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia do udziału w Szkoleniu.
 5. Usługa Szkoleniowa/Szkolenie – szkolenie, warsztat, kurs, szkolenie zamknięte sprzedawane i organizowane przez Usługodawcę, mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy teoretycznej i/lub praktycznej Uczestnika.
 6. Umowa o Świadczenie Usług Szkoleniowych (umowa) – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej.

 

Rejestracja na szkolenie oraz jej realizacja

 1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest:
  1. dokonanie zgłoszenia udziału w Szkoleniu, w tym celu należy:
   • przesłać Usługodawcy wypełniony formularz zgłoszenia poprzez formularz dostępny na www.medicalmentor.pl, listownie lub drogą elektroniczną,
   • lub potwierdzić zgłoszenie w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy,
  2. oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia.
 2. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
 3. Zamawiający jest zobowiązany podać niezbędne dane do wystawienia dokumentów sprzedażowych oraz certyfikatu poświadczającego udział Uczestnika w szkoleniu.
 4. Każdorazowo Zamawiający przed wysyłką formularza zgłoszeniowego lub przed dokonaniem zgłoszenia drogą telefoniczną jest informowany o cenie, przedmiocie, zakresie, miejscu oraz terminie Szkolenia.
 5. W ciągu maksymalnie 72 godzin od daty rejestracji (dokonanie zgłoszenia udziału w Szkoleniu oraz dokonanie wpłaty) Usługodawca przesyła do Zamawiającego (pocztą mailową) informację potwierdzającą uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Usługodawcą następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 7. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę i umieszczonej w ofercie danego Szkolenia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie Szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, które przewidział Usługodawca dla danego Szkolenia. Usługodawcy przysługuje także prawo do odwołania szkolenia w razie niemożliwości jego przeprowadzenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca oferuje Zamawiającemu nowy termin Szkolenia lub zwrot 100% opłaty za Szkolenie dokonanej przez Zamawiającego.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prowadzącego Szkolenie – w ważnych, merytorycznie uzasadnionych sytuacjach.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

Płatność za szkolenie

 1. Wynagrodzenie za udział w Szkoleniu Zamawiający powinien uregulować nie później niż na 5 dni przez terminem danego Szkolenia.
 2. W szczególnych przypadkach Usługodawca może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.
 3. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie w dwojaki sposób:
  1. na stronie www.medicalmentor.pl za pomocą autoryzowanego systemu płatności online realizowanego przez Pay Pro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-327), ul. Kancelarska 15 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  2. na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro forma, przesłanej do Zamawiającego przed terminem Szkolenia.

 

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej) pisemnie, listownie (na adres Usługodawcy) lub elektronicznie (na adres e-mail biuro@medicalmentor.pl ) bez podania przyczyn nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia. Wówczas Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
 2. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji, o którym mowa w punkcie 1) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.
 3. W uzasadnionych przypadkach (brak możliwości udziału z przyczyn niezależnych od Uczestnika) Usługodawca dopuszcza udział innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego lub udział Uczestnika w innym terminie tego samego Szkolenia.

 

Reklamacja szkolenia

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy lub drogą elektoniczną na adres e-mail: biuro@medicalmentor.pl, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • dane Zamawiającego i Uczestnika, zgłaszającego reklamację,
  • nazwę, datę i miejsce Szkolenia, wobec którego zgłasza reklamację,
  • opis reklamacji,
  • proponowany sposób rozwiązania sprawy.
 4. Usługodawca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności termin ten może ulec wydłużeniu.
 5. Usługodawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (listownie lub drogą elektroniczną) o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. Reklamacje, które dotrą do Usługodawcy po przekroczeniu terminu (o którym mowa w punkcie 2) nie będą rozpatrywane.

 

Pozostałe regulacje

 1. Medical Mentor ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą umów zawartych między Usługodawcą a Zamawiającym przed ich wprowadzeniem.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 27.11.2018 roku.
 3. Kontakt dla wszystkich zagadnień dotyczących niniejszego Regulaminu możliwy jest:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 880 116 002
  2. mailowo pod adresem: biuro@medicalmentor.pl
  3. listownie pod adresem: Medical Mentor Monika Świgoń, ul. Pieczarkowa 15, 62-010 Wronczynek.